nl
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Categorieën

Damphuis.nl waar roken in damp opgaat

0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaardenArtikel 1. Algemeen
Damphuis.nl is een handelsnaam die eigendom is van Handelslijn BV KVK 59085428. Waar in deze voorwaarden Damphuis.nl is genoemd, wordt deze als rechtspersoon vertegenwoordigd door Handelslijn BV. Damphuis.nl richt zich op levering van elektronische alternatieven voor roken, en toebehoren op dit gebied, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) gelden de volgende definities:
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met de leeftijd van 18 jaar of ouder, die met damphuis.nl in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen damphuis.nl en Afnemer tot stand komt, inclusief elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding op, en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Producten: de door of namens damphuis.nl geleverde materialen voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.
Documentatie: de door of namens damphuis.nl ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer.
Dienstverlening: de door of namens damphuis.nl al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder levering en klantenservice, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.
Order: iedere opdracht van Afnemer aan damphuis.nl, geplaatst door een persoon of rechtspersoon met de leeftijd van 18 jaar of ouder.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van damphuis.nl aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mails, en brieven.
Overmacht: elke van de wil van damphuis.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van damphuis.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, storingen in het betalingsverkeer, stagnatie of andere problemen bij de productie door damphuis.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van damphuis.nl en Afnemer.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door damphuis.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Aanbiedingen of (prijs)opgaven elders dan op de website www.damphuis.nl binden damphuis.nl niet, en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover damphuis.nl een Order schriftelijk aanvaardt of door damphuis.nl uitvoering aan een Order wordt gegeven.
Alle opgaven door damphuis.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Damphuis.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
Damphuis.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door damphuis.nl zijn vastgelegd, en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen
De op de website www.damphuis.nl opgegeven afleveringstermijn geldt als zo nauwkeurig mogelijke indicatie op basis van de ten tijde van de aanbieding voor damphuis.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van damphuis.nl, op de door die toeleveranciers aan damphuis.nl verstrekte gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
De maximale afleveringstermijn bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien Afnemer heeft gekozen voor de betaalmethode Vooraf betalen, gaat deze termijn in op het moment dat het door Afnemer verschuldigde bedrag is voldaan. Indien deze termijn niet haalbaar is, zal damphuis.nl Afnemer hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden, of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.
Indien damphuis.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van damphuis.nl, hetgeen duidelijk wordt gecommuniceerd met Afnemer.
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Op basis van overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Indien Afnemer weigert de goederen af te nemen, of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij derhalve gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor damphuis.nl voortvloeiende kosten, schaden en interest te vergoeden.
Damphuis.nl heeft te allen tijde het recht goederen in gedeelten uit te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt damphuis.nl de wijze van verzending.
Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres in ontvangst zijn genomen.
Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Damphuis.nl zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag, waarbij Afnemer gehouden is de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, af te nemen.
Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Damphuis.nl is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retourgarantie Producten
Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, Producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst aan damphuis.nl te retourneren. Damphuis.nl zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

 • Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
 • Retourneringen dienen vooraf aangevraagd te worden middels het retourformulier, zoals opgenomen in de klantenservice-sectie van www.damphuis.nl;
 • De betreffende Producten moeten in het desbetreffende Bericht te zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;
 • Verzegelde producten, zoals bijvoorbeeld mondstukken, batterijen, vloeistoffen etc. waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, worden niet teruggenomen;
 • Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending;De retourzending dient door Afnemer na uiterlijk 5 werkdagen na aanmelding middels het retourformulier, zoals opgenomen in de klantenservice-sectie van www.damphuis.nl, te worden verzonden aan damphuis.nl;
 • De kosten voor frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;
 • Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a, digitale versies, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn;
 • Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.
 • Retournering van producten dient te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld bij de retourenprocedure op www.damphuis.nl/klantenservice/retourenproces.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

 1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is damphuis.nl gerechtigd de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij damphuis.nl Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is damphuis.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Het bepaalde in bovenstaande doet niet af aan de overige rechten van damphuis.nl op grond van de wet en de Overeenkomst.
Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 9.1 of 9.2 zijn respectievelijk:

 • alle vorderingen van damphuis.nl op Afnemer uit hoofde van betreffende Overeenkomst(en), en
 • alle vorderingen van damphuis.nl op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is damphuis.nl gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen damphuis.nl en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde damphuis.nl in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van het door Afnemer terug halen van Producten zijn voor Afnemer.

Artikel 10. Garanties
Indien damphuis.nl Producten aan Afnemer aflevert, die damphuis.nl van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is damphuis.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop damphuis.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De wettelijke garantiebepalingen blijven van kracht naast de garantiebepalingen in de voorwaarden.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door damphuis.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door damphuis.nl in behandeling te worden genomen. Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van damphuis.nl garantie verlenen of kan damphuis.nl - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle Producten blijven eigendom van damphuis.nl, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan damphuis.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan damphuis.nl eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer noodzakelijk is.
Indien en zolang damphuis.nl eigenaar van de Producten is, zal Afnemer damphuis.nl onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer damphuis.nl op eerste verzoek van damphuis.nl mededelen waar de Producten zich bevinden.
Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van damphuis.nl. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Producten, Documentatie of andere materialen die door damphuis.nl aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij damphuis.nl of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door damphuis.nl en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
Damphuis.nl verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan damphuis.nl zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
Afnemer zal damphuis.nl onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen damphuis.nl bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer damphuis.nl zijn medewerking verlenen.

Artikel 13. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van damphuis.nl, uitgedrukt in Euro, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor damphuis.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien een prijsverhoging van toepassing is wordt dit tijdig gemeld aan Afnemer. Afnemer heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst. Na melding van prijsverhoging neemt damphuis.nl een redelijke termijn van zeven dagen in acht waarbinnen Afnemer de overeenkomst kan ontbinden. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, verplicht damphuis.nl zich aan Afnemer tegen de overeengekomen prijs te leveren.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden damphuis.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 14. Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan damphuis.nl betalen. Alle betalingen zullen op een door damphuis.nl aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan.
Indien de klant kiest voor de betalingswijze ‘Achteraf betalen’, geldt een betalingstermijn van 8 (kalender)dagen na de Orderdatum.
Alle aan damphuis.nl in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens damphuis.nl op te schorten.
Indien op enig moment bij damphuis.nl gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft damphuis.nl het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die damphuis.nl, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van damphuis.nl.
Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van damphuis.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
Indien Afnemer jegens damphuis.nl in verzuim is, is hij verplicht damphuis.nl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 125, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
Indien damphuis.nl, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Damphuis.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
 2. Damphuis.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens, gezondheidsschade en overige immateriële schade.
 3. Damphuis.nl is niet aansprakelijk voor het in behandeling nemen van Orders van personen jonger dan 18 jaar als gevolg een al dan niet bewust onjuist opgegeven geboortedatum van Afnemer in het Orderproces.

Onverminderd het bepaalde in 15.1, 15.2 en 15.3 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van damphuis.nl te allen tijde beperkt tot 100% (honderd procent) van de op grond van een Overeenkomst door damphuis.nl aan Afnemer gefactureerde bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van damphuis.nl in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van damphuis.nl in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van damphuis.nl (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer damphuis.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij damphuis.nl alle schade vergoeden die damphuis.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken

Artikel 16. Overmacht
Indien damphuis.nl door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als damphuis.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Damphuis.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 17. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan damphuis.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van damphuis.nl benodigde gegevens, waaronder leeftijd, steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
Afnemer zal ervoor zorgen dat het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties plaatsvindt.
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van damphuis.nl staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft damphuis.nl het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals die gemaakt worden door damphuis.nl om de overeenkomst na te komen.

Artikel 18. Overdracht van rechten en verplichtingen
Het is damphuis.nl toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van damphuis.nl worden overgedragen zal damphuis.nl Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Damphuis.nl is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van damphuis.nl.

Artikel 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in woonplaats Afnemer, of door Afnemer anders aan te wijzen plaats in Nederland.